Fack och miljöorganisationer rasar mot ISDS och EU:s nya förslag

Över 300 organisationer från civilsamhället kräver ett slut på det kontroversiella investeringsskyddet ISDS, där företag kan stämma stater utanför nationella domstolar. Samtidigt sågar organisationerna EU-kommissionens reformförslag.

Kritiken levereras i ett öppet brev riktat till medlemsstaterna som deltar i FN-organet UNCITRALs pågående förhandlingar om en reform av det kritiserade investeringsskyddssystemet Investor-State Dispute Settlement (ISDS). I en mängd investeringsavtal ges företag rätt att utnyttja internationell skiljedom för att stämma stater som upplevs bryta mot åtaganden de gjort i avtalen. De senaste åren har antalet stämningar exploderat och allt oftare stäms eller hotas stater som lagstiftat för att skydda klimatet, folkhälsan eller miljön. I brevet pekas de reformer som arbetsgruppen inom UNCITRAL nu diskuterar ut som undermåliga. I stället kräver brevets undertecknare att systemet med ISDS, som enligt dem ger utländska investerare oproportionerlig makt och möjlighet att utmana demokratisk lagstiftning, helt skrotas.

Drygt 300 organisationerna från 73 länder har skrivit under brevet. Bland dessa återfinns den stora fackliga europeiska paraplyorganisationen för offentliganställda, PSI, USA:s största fackförbund AFL-CIO, Greenpeace samt USA:s största miljöorganisation Sierra Club.  Den enda svenska representanten på listan är Jordens Vänner.

I brevet kommenterar organisationerna även den av EU-kommissionen föreslagna reformen av ISDS, där EU nu verkar för att inrätta en permanent investeringsdomstol (MIC).

Vi vänder oss särskilt emot EU:s försök att få sitt förslag på en multilateral investeringsdomstol att framstå som en lösning inom ramen för diskussionen i UNCITRAL. EU:s förslag misslyckas inte bara med att adressera de fundamentala bristerna med ISDS, utan tycks medvetet utformat för att behålla de mest kontroversiella aspekterna av dagens investeringsskydd. De förändringar av proceduren vid tvistlösning som föreslås förändrar på intet sätt de extraordinära materiella rättigheter som ges enbart till utländska investerare och som sträcker sig utöver nationell lagstiftning. EU:s förslag skulle fortsatt ge utländska investerare möjlighet att utmana icke-diskriminerande lagstiftning som syftar till att skydda folkhälsa, miljön eller fackliga rättigheter. En sådan ”multilateral domstol” skulle på ett mycket effektivt sätt låsa in alla de nuvarande systemets brister i en tid då allt fler regeringar klokt nog överväger att dra sig ur den här typen av avtal.

Slutligen uppmanar brevets undertecknare sina respektive regeringar att undvika att skriva på nya handels- och investeringsavtal som inkluderar den här typen av investeringsskydd och lämna alla aktiva avtal där det ingår.

I ett pressmeddelande efter UNCITRALs möte meddelas att parterna har enats om tre breda områden av ISDS där reformer behövs, dock är alla dessa reformer relaterade till proceduren (hur domare utses, rättspraxis, tredjepartsfinansiering osv.) och fokuserar inte på att begränsa tillgången för företag till en specialdomstol där bara stater kan stämmas och företagen endast har rättigheter, inga skyldigheter.

Läs hela brevet från civilsamhället här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*