Ordlista

I handelsavtalen haglar det med förkortningar, vilket många gånger gör det nästan omöjligt att hänga med i diskussionen. Här försöker vi lite kort förklara de vanligaste förkortningarna som förekommer, både i debatten och här på bloggen;

ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Ett omfattande avtal om immaterialrätt som kritiserades för att hota tillgången till generiska läkemedel (där patentet löpt ut som kan produceras billigare) samt medborgerliga rättigheter. Röstades ned av EU-parlamentet sommaren år 2012.

CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement. Ett omfattande handels- och investeringsavtal mellan EU och Kanada. Avtalet godkändes av EU-parlamentet under år 2017 och genomgår nu godkännande på nationell nivå. Sverige antog avtalet våren 2018. EU-domstolen ska pröva om avtalets investeringsskydd är förenligt med EU-rätten, dom väntas sent 2018.

ICS – Investment Court System. EU-kommissionens reformförslag för att åtgärda de värsta problemen med ISDS (se nedan). En permanent form av domstol som skall lösa ev. investeringstvister. Introducerades första gången i avtalet mellan EU och Kanada (CETA).

ISDS – Investor-State Dispute Settlement. Kritiserad procedur för tvistlösning i investeringsavtal. Tre ”domare” utses, en av investeraren, en av staten och en av de utvalda juristerna tillsammans. Ett flertal forskare menar att proceduren, kombinerat med de rättigheter företag ges i dagens investeringsavtal, ger oproportionerliga rättigheter till investerare som kan användas för att exempelvis avskräcka ny klimatlagstiftning.

JEFTA – Japan-EU Free Trade Agreement. Ett omfattande handelsavtal mellan EU och Japan som förväntas dyka upp för beslut i EU-parlamentet sent år 2018.

MIC – Multilateral Investment Court – EU-kommissionens senaste reformförslag av ISDS, nu i form av en permanent multilateral domstol som skall hantera investeringstvister, dit länder kan ansluta existera investeringsavtal. Skall förhandlas inom ramen för FN. Kritikerna menar att förslaget är ett steg i rätt riktning, men fortfarande otillräckligt.

TISA – Trade In Services Agreement. Ett omfattande handelsavtal mellan 23 parter som vill ”gå före” på tjänsteområdet. Har kritiserats för att exempelvis låsa in misslyckade privatiseringar. Inga nya förhandlingar har skett sedan Donald Trump blev vald till amerikansk president.

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – Omfattande handels- och investeringsavtal mellan EU och USA. Förhandlingarna påbörjades sommaren år 2013 men försenades p.g.a. omfattande kritik i både EU och USA. Förhandlingarna frusna sedan Trump valdes till president.

WTO – Världshandelsorganisationen. Mellanstatlig organisation som reglerar den internationella handeln.