MIC

Multilateral Investment Court (MIC) är EU-kommissionens senaste försök till att nå en permanent lösning på kritiken mot befintliga investeringsskyddsmekanismer. Ambitionen är att inom ramen för FN förhandla fram en multilateral och permanent domstol för investeringstvister som är mer transparent än tidigare system och dit EU och andra länder kan ansluta sina befintliga investeringsavtal. Detta löser således dock inte själva grundproblematiken med dagens investeringsskydd, eftersom EU-kommissionen genom detta förslag inte åtgärdar de vidlyftiga och tolkningsbara materiella rättigheter företagen får, utan alltså endast själva proceduren för hur en eventuellt tvist skall lösas.

EU-kommissionens förhandlingsmandat för MIC finns här.

RAPPORTER