Kommissionen och medlemstaterna i möte om ”hemlig” PR-strategi för TTIP

I fredags hölls ett möte mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna (däribland Sverige). Flera danska tidningar har nu rapporterat från mötet. De har tagit del av vad man rubricerar som ett hemligt ”läckt dokument” från kommissionen, som utgör ett slags bakgrundspapper till själva mötet. Tidningarna rapporterar att man på mötet diskuterade den hemliga PR-strategi för TTIP-avtalet som kommissionen nu tagit fram för att vinna över allmänheten på sin sida och tysta kritiken – en ”hemlig kommunikationsstrategi för att säkerställa den europeiska allmänhetens acceptans av ett transatlantiskt frihandelsavtal mellan EU och USA”.

Kommissionen rapporteras ha poängterat att ”tydlig politisk kommunikation” kommer att vara avgörande för att nå framgång med TTIP, både gällande att uppnå EU:s mål som att få avtalet godkänt. För att lyckas måste kommissionen och dess avdelningar ha ett nära samarbete med medlemsstaterna och tala med ”en röst”, och gemensamt samordna strategier för kommunikation och uppsökande insatser.

”Centralt är att fastställa villkoren för debatten och tala om det som avtalet handlar om (ekonomisk tillväxt och jobb), och inte vad det inte handlar om (ett försök att underminera staternas rätt att reglera, försämrat miljöskydd, osv.)”.  D.v.s. belysa dess fördelar i stället för att hamna i en försvarsposition kring dess ”eventuella” nackdelar. För att detta skall lyckas måste man vara proaktiv och följa den offentliga debatten och sprida ”riktat kommunikationsmaterial” genom alla tillgängliga kanaler, inklusive via sociala medier.

Strategin har redan implementerats, och kommissionen rapporteras hittills vara mycket nöjd med hur  medierna har skildrat förhandlingarna, vilket nästan uteslutande har varit i positiva ordalag. Man poängterar också att det är viktigt att ”kontrollera” de traditionella mediernas ”berättelse” om avtalet och förhandlingarna. Ordagrannt lyder formuleringen ”keep a handle on the mainstream media narrative on the negotiations, where there is broad support for the logic and intended substance of the agreement”. (sv. ung. ”Hålla kontrollen över mainstreammedias rapportering och ”berättelse” om avtalet, där det finns ett brett stöd för logiken och det avsedda innehållet i avtalet.) Det är, minst sagt, en anmärkningsvärd formulering.

Man framhåller att det också måste finnas en balans mellan sekretess i förhandlingarna (vilket behövs för att förhandlingarna skall vara effektiva) samt öppenhet och insyn, för att kunna bemöta eventuella farhågor från allmänheten som exempelvis att avtalet skulle kunna undergräva europeiska välfärdsmodeller. Således verkar inte kommissionen anse att detta är en välgrundad farhåga. Man hävdar dock att TTIP är ”större och viktigare” än något tidigare avtal, samtidigt som man officiellt hävdar att det inte kommer att leda till några drastiska förändringar förutom att ge hundratusentals jobb och massivs med tillväxt. Något som åtminstone vid första anblick låter lite motsägelsefullt.

Den danska regeringen har i danska medier bekräftat att man deltagit på mötet, och vi har nu även fått bekräftelse från den svenska regeringen att man deltagit. Däremot bestrids det från svenskt håll att mötet skulle ha handlat om några ”hemliga pr-strategier”.

Det är ganska beklämmande att kommissionen uppmanar EU att så långt som bara möjligt prata med en ”enad röst” genom hela processen. TTIP är extremt kontroversiellt, och likriktad information om dess fördelar är knappast vad som behövs för att allmänheten skall kunna vara delaktig i att ta ett informerat beslut om huvurida vi behöver det, utifrån dess eventuella för- och nackdelar. Sådant uppnås med demokratisk debatt – inte en likriktat positiv ”enad röst”.

Från svenskt håll bestrider man som sagt att mötet skulle varit av sådan hemlig karaktär som de danska artiklarna gör gällande. Vi har ingen övrig information från själva mötet förutom den som nämns i danska medier, så för att få klarhet har Carl idag skickat en prioriterad skriftlig fråga  till EU-kommissionen om huruvida kommissionen kommer att dela de dokument, anteckningar och protokoll som cirkulerades i koppling till mötet med parlamentet.

Uppdaterat: Allt eftersom det läckta dokumentet nu sprider sig på nätet rapporterar nu fler och fler medier om mötet. EU-kommissionen har hittills avböjt alla kommentarer.

Läs det läckta dokumentet här
Media: europaportalen , Euractiv

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*