TTIP – en risk för våra barns hälsa?

English version below

I fredags avslutades som bekant den 7e förhandlingsrundan om handelsavtalet TTIP mellan EU och USA. På agendan stod bl.a. frågan om kemikalier, som successivt blir en alltmer debatterad aspekt av avtalet. En grupp miljöorganisationer läckte nyligen ett internt EU-dokument som redogör för EU-kommissionens position i förhandlingarna. Och det är ganska läskig läsning.

Enligt de tre miljöorganisationer som släppt det hemliga dokumentet, däribland CIEL, är det tydligt att förhandlingarna favoriserar kemikalieindustrin på bekostnad av vanliga medborgare. Organisationerna visar hur industrins förslag och önskemål tillgodoses på punkt till punkt. I en tidigare analys av samma organisationer väcktes farhågor för att förslagen skulle kunna resultera i att frysa framsteg i regleringen av giftiga kemikalier, skapa en väg för industrin att kringgå demokratin samt ge kommersiella intressen och handelsintressen företräde framför skyddet av människor och miljön. Farhågor som i mångt och mycket delas av den europeiska paraplyorganisationen för konsumentskydd, BEUC. Sedan tidigare har över 110 miljö- och konsumentorganisationer krävt att kemikalier undantas från TTIP-förhandlingarna.

Den amerikanska kemikalieindustrin har också kommenterat läckan. De är nöjda med att EU-kommissionen tillgodoser många av dess krav, men ger som väntat inte mycket för den kritik som marknadsförs av miljöorganisationerna. En tidigare studie av Atlantic Business Council, brittiska ambassaden i Washington och Bertelsmann Foundation visade att den amerikanska exporten av kemikalier till EU skulle kunna öka med 61 % jämfört med 2012 års nivå om ett ”ambitiöst” TTIP implementeras.

Vi har gjort en egen analys av de potentiella effekterna på kemikalieområdet som återfinns här.

Det är även värt att notera att i regeringsförklaringen som den nytillträdda statsministern Stefan Löfven läste upp förra veckan inkluderar en mening som lyder; ”Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier”. Det är inte möjligt att kombinera med TTIP, om miljörörelsens (och våra) farhågor om kemikalier i avtalet besannas.

TTIP and chemicals – threatening the health of our children?
(based on google translate, not awesome)

The 7th round of the TTIP-negotiations concluded last friday. According to the agenda the topic of chemicals, which is  gradually becoming an increasingly debated part of the agreement, was thouroughly discussed. A group of environmental NGO:s recently leaked an internal EU document outlining the European Commission’s position in the negotiations. And it’s a pretty scary reading.

According to the three environmental NGOs, including CIEL, whom released the secret document it seems clear that the negotiations favor the chemical industry at the expense of ordinary citizens. The NGOs show how industry proposals is being considered and included by the EU on essentially every aspect of the treaty. In a previous analysis, tsimilar concerns was raised that the proposals from industry could result in a freezing of advances in the regulation of toxic chemicals as well as creating a way for the industry to circumvent democracy and allowing commercial and trade interests to prevail over the protection of people and the environment. These fears has been shared by a number of organisations, including BEUC, an umbrella organisation for consumer protection. It is not the first time that the issue of chemicals is under heavy fire with regards to TTIP. 110 environmental and consumer organizations has previously demanded that chemicals is excluded from the entire scope of TTIP.

The American chemical industry has also commented on the leak. They are pleased that the European Commission has included a number of proposals from the industry, but do not share the concerns with regard to consumer protection. A study by the Atlantic Business Council, the British Embassy in Washington and the Bertelsmann Foundation found that American exports of chemicals to the EU could increase by 61% compared to the 2012 level, if an ambitious” TTIP were to be concluded.

We have conducted our own analysis of the potential impacts of TTIP with regards to chemicals, which can be found here (only in Swedish at the moment).

It is also worth noting that the newly elected Swedish Government has declared that Sweden is going to pioneer national legislation against dangerous chemicals.” This is not possible to combine with TTIP, if our fears regarding chemicals were to come true. 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*